tisk zpět

Předpřítomný čas prostý (Present Perfect)

PODMĚT + HAVE/HAS + PŘÍČESTÍ MINULÉ TRPNÉ VÝZNAMOVÉHO
SLOVESA (-ed, 3. tvar)
I have already known Alice for 6 years. Znám Alici už 6 let.
I have never liked opera. Nikdy se mi opera nelíbila. (Ani teď.)
I haven't met her parents yet. Ještě jsem se s jejími rodiči neseznámil.
I have worked in factory. Pracoval jsem v továrně. (a dosud pracuji)
Have I been to the United States? Byl jsem v USA?
POUŽITÍ:
- vyjadřuje děj, u kterého se nevypovídá kdy se stal
- děj začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti
- děj proběhl v minulosti, ale jeho důsledky trvají do současnosti
- děj, který se odehrál v období dosud neskončeném
- předpřítomným časem často označujeme novinky
- česká věta překládaná předpřítomným časem často obsahuje slovo už
Otázka
Have you been to Prague?
(Už jsi byl v Praze?)

Krátká odpověď
Yes, I have. / No, I haven't.
(Ano, byl. Ne, nebyl.)

Zápor
I haven't been to Prague yet.
(Ještě jsem v Praze nebyl.)

Typická příslovce času

JUST - právě teď
SO FAR - dosud
NOT...YET - ještě ne
FOR - po nějakou dobu
SINCE - od nějaké doby
NEVER/EVER - nikdy, někdy
YET - už (otázka), ještě (zápor)
RECENTLY/LATELY - v poslední době
BEFORE - nikdy předtím
ALREADY - už (kladná oznam. věta)

2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy