Vyjádření k otázce autorských práv
tisk

Vyjádření k otázce autorských práv

Cílem práce bylo vytvořit výukový materiál určený k výkladu a procvičování anglické gramatiky především pro potřeby žáků SPŠei Ostrava, Kratochvílova 7. Důvodem pro jeho vytvoření byla skutečnost, že používané učebnice jsou kompletně v anglickém jazyce, včetně gramatických pravidel, a ze strany studentů byla již delší dobu poptávka po materiálech, které by je s probíranými gramatickými jevy seznamovaly v mateřském jazyce a zároveň obsahovaly učivo pouze v rozsahu, v jakém se na škole probírá.

Na škole se při výuce anglického jazyka používají učebnice NEW OPPORTUNITIES, proto grafická podoba a členění prezentace vychází právě z těchto učebnic a používá názvy jednotlivých modulů, které slouží pouze ke snadné orientaci studentů v této prezentaci.

Samozřejmě jsme se zabývali otázkou autorských práv. V zákoně č. 121/2000 Sb., v části první, hlavě I, dílu 4, který se zabývá výjimkami a omezením práva autorského, se v § 31, písm. c) uvádí:

"Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen."

S odvoláním na tuto citaci se domníváme, že výukový modul se nedostává do rozporu s autorskými právy, protože z výchozí učebnice používá pouze členění a názvy jednotlivých modulů. Pokud se dostaneme pod tuto základní úroveň, je obsah prezentace zcela odlišný a nezávislý na učebnicích NEW OPPORTUNITIES. V žádném případě se nejedná o překlady "gramatické části" uvedených učebnic, ale o vytvoření alternativy, ve které byly použity jiné příklady, jiné vzorové věty. Výklad jednotlivých gramatických jevů vychází z osvědčených příprav konzultantky na vyučování, doplněných o některé další zdroje, které jsou v práci rovněž uvedeny. Z praktických důvodů není možné citovat zdroj u každého příkladu či každé modelové věty, nejedná se o vědeckou publikaci, ale o studijní materiál podporující výuku anglického jazyka na střední škole technického charakteru; citace by jej činily značně nepřehledným.

Z výše uvedených důvodů nedošlo ani k porušení autorských práv podle § 45, zákona č. 121/2000 Sb., část první, hlava I, díl 5: Ochrana práva autorského:

Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo jeho určení jinak.

V Ostravě, dne 22. 5. 2009

Ing. Lenka Závodná, vedoucí práce
Ing. Renáta Martináková, konzultantka

2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy